همه کنسرت تئاتر همایش جُنگ سینما ورکشاپ گردشگری
سینما
از 5 تا 7 اردیبهشت
ایلیا
مجتمع سینمایی دزفول یک
تئاتر
از 5 تا 13 اردیبهشت
شاقلنج
مجتمع سینمایی دزفول دو
تمام شد
سینما
هاوایی
مجتمع سینمایی دزفول یک
تمام شد
سینما
هتل
مجتمع سینمایی دزفول یک